Plagát 1980

ETNOFILM ČADCA je najstarším filmovým festivalom na Slovensku. Svoju históriu začal písať v roku 1980, keď sa v Čadci po prvý raz stretli tvorcovia filmov o ľudovej kultúre. Nerozlučne sa s ním spájajú mená takých výrazných osobností slovenského umeleckého, vedeckého a kultúrneho života ako Martin Slivka, Peter Maráky, Oskar Elschek, Svetozár Švehlák, Milan Leščák, Dušan Hanák, Rudolf Gerát, Daniel Luther, Štefan Vraštiak, Boris Hochel, Peter Mihálik, Miroslav Ruttkay Dauko, Martin Mešša a mnohí ďalší. Festival má trvalé miesto medzi odbornou, ale i laickou verejnosťou ako unikátne filmové podujatie venované problematike etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie, spôsobu života ľudského spoločenstva a ľudovej kultúry prostredníctvom filmových diel, dokumentárnych filmov zo Slovenska i zahraničia.

Myšlienka zorganizovania festivalu národopisných filmov vznikla v roku 1978 v rámci kontaktov Kysuckého múzea v Čadci s pracovníkmi Etnomuzikologického oddelenia vtedajšieho Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied (dnešný Ústav hudobnej vedy SAV). Kolektív pod vedením popredného slovenského folkloristu Oskara Elscheka a vedúceho technického tímu Miroslava Ruttkaya Dauka v tom období spolupracovali s múzeom na filmovej dokumentácii ľudových tancov a hudby v zanikajúcej obci Riečnica a výroby tradičných hudobných nástrojov v Korni a Zborove nad Bystricou. Zo spoločných úvah, inšpirovaných najmä návrhom známeho filmového režiséra - dokumentaristu Martina Slivku a nadväzujúc na už existujúci festival amatérskych národopisných filmov v Rožnove pod Radhoštěm, sa dohodlo zorganizovanie festivalu profesionálnej filmovej a televíznej tvorby o ľudovej kultúre v Čadci – ETNOFILM ČADCA

Prvý ročník významného medzinárodného filmového festivalu sa uskutočnil v kine Palárik v Čadci. Medzi dlhoročných organizátorov sa radia: Kysucké múzeum v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Slovenský filmový ústav, Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. V roku 2012 prevzalo organizáciu podujatia Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraja a Mesto Čadca.

1. ročník Etnofilm Čadca 1980
Oficiálne zdroje uvádzajú Etnofilm ako „prehliadku televíznej a filmovej tvorby o ľudovej kultúre.“ Základnou myšlienkou bola vzájomná komunikácia profesionálnych filmárov, zamestnancov televízie, kultúrnych pracovníkov, ako aj odborníkov z vedeckého prostredia, so zámerom vzájomnej konfrontácie a spoločného dialógu medzi filmovými
tvorcami a odborníkmi z akademického prostredia. Prihlásených bolo 28 filmov.

Veľká cena:
Sanitrárovci (SFT Bratislava, réžia M. Urbán, D. Ursíny)
Cena poroty:
Fujarista Kubinec a Svadobné nosenie darov v Štrbe (Umenovedný ústav SAV, autori O. Elschek, M. Ruttkay - Dauko)
Hlavné ceny:
• kategória dokumentárnych filmov: Gajdoš (ČST Ostrava, réžia A. Muller)
• kategória inscenovaných foriem: Leť písničko, leť (ČSR Ostrava, réžia H. Teislerová)

2. ročník Etnofilm Čadca 1982
Festival sa zameral na „riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s tvorbou, distribúciou a odborným využívaním filmov, televíznych programov o ľudovej kultúre vo vedeckej a kultúrno-výchovnej práci.
Veľká cena:
Medovnikár (SFT Bratislava pre ČST Košice, réžia M. Slivka)
Cena poroty:
Sila (ČST Bratislava, réžia E. Štefankovičová)
Hlavné ceny:
• kategória dokumentárnych filmov: Železo železo se ostří (ČST Brno, réžia
K. Jureček)
• kategória inscenovaných foriem: O kurucké vojně (ČST Ostrava, réžia A.
Narátill, J. Urbánek)
Cena Kysúc:
Píšťalkár Vincent Jantoš (Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia O. Elschek)

3. ročník Etnofilm Čadca 1984
Zmenila sa charakteristika Etnofilmu Čadca. Festival sa predstavil ako „súťažná tematická prehliadka filmov, televíznych programov a videozáznamov venovaná problematike spôsobu života a kultúry ľudu. Rozšíril sa i počet ocenení, napríklad o Cenu časopisu Televízia.
Veľká cena:
Jan Hála (SFT Bratislava, réžia V. Kubenko)
Cena Poroty:
Prázdne hniezdo (ČST Bratislava, réžia E. Štefankovičová)
Hlavné ceny:
• kategória dokumentárnych filmov: Priemule (FTAML Praha, réžia J.
Šefčíková)
• kategória vedeckých a populárno-vedeckých filmov: Haná (ČST Ostrava,
réžia J. Večera)
• kategória spravodajských a publicistických filmov: Bola raz jedna dedina
(ČST Bratislava, réžia E. Fornay)
Cena časopisu Televízia:
Vnuk (ČST Bratislava, réžia J. Dolák)
Cena Kysúc:
Po struně přidávané (ČST Ostrava, réžia U. Urbánek)

4.ročník Etnofilm Čadca 1986
Kategóriu vedeckého a populárno-vedeckého filmu posilnili po prvýkrát prihlásené filmy od dovtedy nezastúpených organizácií, ako boli múzeá, organizácie pamiatkovej starostlivosti, či univerzitné pracoviská, spolu s už tradičnou tvorbou Umenovedného ústavu SAV v Bratislave.

Veľká cena:
Majster husiar Karol Lukniš (Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia O. Elschek)
Cena poroty:
Staré po novom - Sonda (9/1984/SFT Bratislava, réžia M. Cimerman)
Hlavné ceny:
• kategória dokumentárnych filmov: Terchovská muzika (ČST Bratislava, réžia
M. Slivka)
• kategória vedeckých a populárno-vedeckých filmov: Život a umenie Veľkej
Moravy (SFT Bratislava, réžia I. Dobiš, V. Mináč)
• České Vánoce na Veselém kopci (Krajské stredisko štátnej pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody Pardubice, réžia I. Vojancová)
• Kategória spravodajských a publicistických filmov: Pamodaj šťastia rozprávka
- Sonda (č. 1/1986/SFT Bratislava, réžia P. Záchensky)
Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti SAV:
Amaro drom - Naše cesta (Filmová a televízna fakulta AMU a Ústav pre etnografiu a folkloristiku ČSAV Praha, réžia V. Poltikovič)
Cena časopisu Televízia:
Máje v Liptovských Sliačoch (Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia D. Luther)

5.ročník Etnofilm Čadca 1988
Festival bol po prvýkrát prezentovaný ako „Festival filmovej a televíznej tvorby o ľudovej kultúre“.
Veľká cena:
Obrazy starého sveta (STV Bratislava, réžia D. Hanák)
Cena poroty:
Neudelená
Hlavné ceny:
• kategória dokumentárnych filmov: Pavol Socháň (ČST Bratislava, réžia M. Slivka), Džavas mange dlugone dromena (VŠMU Bratislava, réžia M. Suchý)
• kategória vedeckých a populárno-vedeckých filmov: Bábkar Anton Anderle (národopisný a Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia D. Luther), Kultúrna poľnohospodárska krajina (STV Bratislava, réžia I. Ruppeldt)
• kategória spravodajských a publicistických filmov: Samostatná rota (ČAF Praha, réžia V. Poltikovič)
• kategória inscenovaných foriem: neudelená
Cena Osvetového ústavu:
Proměny lidového kroje (ČST Brno, réžia M. Brhel)
Cena divákov:
Maľované spomienky Zuzany Vaňousovej (ČST Bratislava, réžia J. Urblík)

V 90. rokoch 20. storočia prechádzal filmový festival Etnofilm Čadca procesom transformácie. Upustilo sa od striktnej charakteristiky a kategorizácie filmov a festival sa otvoril širšiemu záberu. Zámerom bolo internacionalizovať festival. S tým korešpondovala snaha o zvýšenie zahraničnej účasti na festivale, či medzinárodnej spolupráce s krajinami západnej Európy.

6.ročník Etnofilm Čadca 1990
Veľká cena:
Vlak do dospelosti (réžia Fero Fenič - ČR),
Tam a späť (réžia Fero Fenič - ČR)
Osobitná cena poroty:
Rodina z Perneku (réžia Vitězoslav Bojanovský - SR)
Cena za populárno-vedecký film:
Okolo Piliša I.(réžia Milan Pribiš - SR)
Detské zvukové hračky (réžia Milan Pribiš - SR)
Fašiangové masky (réžia Milan Pribiš - SR)
Cena časopisu Umění a řemesla:
A pomáhal jen bůh (réžia Vladislav Kvasnička - ČR)
Cena divákov:
Vedľajšie zamestnanie: Matka (réžia Eva Štefankovičová - SR)
Cena Únie slovenských televíznych tvorcov:
Slováci v Maďarsku (réžia Peter Vrchovina - SR)
Vyhasínanie do svetla (réžia Peter Gerža - SR)

7.ročník Etnofilm Čadca 1992
Veľká cena - Zlatý turoň:
Vynárania (SFT Bratislava, réžia T. Paštéka)
Hlavná cena - Strieborný turoň:
Deti vetra 7 - verné tradíciám (SFT Bratislava, réžia M. Slivka)
Stěhovaní osady (Film a sociologie Praha, réžia V. Poltikovič)
Osobitná cena poroty - Cena poroty:
Odsud - potiaľ (FEBIO Praha, KF a. s. Praha, réžia F. Fenič)
Osobitná cena - Cena primátora mesta Čadce:
Drotárska púť (SFT Bratislava, ATAN Štúdio v. d. Bratislava, réžia H. Sláviková - Rabarová)

8.ročník Etnofilm Čadca 1994
Veľká cena - Zlatý turoň:
Dom Malinovských (SFT a STV Bratislava, réžia Ľ. Štecko)
Osobitná cena - Cena poroty:
Stanko Mužik (ALEF Bratislava, réžia J. Oparty)
Hlavná cena - Strieborný turoň:
Keltové (KF. a. s. Praha, réžia M. Maryška)
Hlavná cena - Bronzový turoň:
Denně předstupují před tvou tvář (KF. a. s. Praha, Nadace Film a sociologie Praha, réžia D. Vihanová)
Cena primátora mesta Čadce:
Zjavenie (ALEF Bratislava, réžia M. Urban)
Osobitné uznanie poroty:
Vyvliekanie z vlastnej kože (STV Bratislava, réžia A. Čermáková)
Čestné uznanie:
Koza ´90 (Spišské múzeum Levoča, réžia M. Felberová)

9.ročník Etnofilm Čadca 1996
Hlavná cena - Zlatý turoň:
Život zvonařky Márie Tomáškové - Dytrichové (réžia H. Pinkavová)
Hlavná cena - Strieborný turoň:
Kunsthistorik - cyklus Cesty (réžia Ľ. Pavlovič). Migrantka - cyklus Cesty (réžia Ľ. Pavlovič)
Hlavná cena - Bronzový turoň:
Mať volá I. (réžia J. Fúzik)
Osobitná cena - Cena primátora mesta Čadce:
Etnografický atlas Slovenska - Agrárna kultúra (réžia M. Plch)
Čestné uznanie:
Pri zlatej studni I. (réžia J. Kerner)
Recepty na spásu (réžia P. Slávik), Kameň po kameni (réžia Jaroslav Vojtek), Mišpacha je rodina (réžia V. Merta)
Cena diváckej poroty:
O troch dňoch v Jasovskom kláštore (réžia P. Kerekeš)
Cena filmových novinárov:
Láska na konci milénia (réžia E. Pätoprstá)

10.ročník Etnofilm Čadca 1998
Hlavná cena - Zlatý turoň:
Ozvěny ženské duše (ČT Praha, réžia V. Merta)
Hlavná cena - Strieborný turoň:
Železničná stanica 2. triedy - Kraľovany (LUX Media Bratislava, VŠMU Bratislava, réžia M. Kuboš)
Hlavná cena - Bronzový turoň:
Jak se žije pustevnikům podle Pavla Jandourka (ČT Praha, FEBIO Praha, réžia P. Jandourek)
Cena primátora mesta Čadce:
Klauzula (Nadace Telepace Ostrava, réžia I. Pracná, P. L. Ryška)
Čestné uznanie filmom:
Osemtisíc jabloní (VŠMU Bratislava, ČT Praha. Zombie* s, Train Production, réžia L. Gašpar)
Pod Kančendzungou je ich domov (K2 Štúdio Bratislava, réžia P. Barabáš)
Mám 400 rokov (VŠMU Bratislava, réžia N. Vídenská)
Cena filmových novinárov:
Ladomirské morytáty a legendy (VŠMU Bratislava, STV Bratislava, ARS Media Bratislava)
Cena diváckej poroty:
Na větrné Hůrce (VOŠP Zlín, réžia L. Pracná)
Cena riaditeľa festivalu:
Východ (FAMU Praha, ČT Praha, réžia R. Sedláček)
Čestné uznanie riaditeľa festivalu:
Mgr. Mária Húšťavová, riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci za prípravu a organizačno-technické zabezpečenie 10. Etnofilmu Čadca 1998

 

Po roku 2000 sa festival zväčša zameriaval na strednú a celú Európu. Nevyhýbal sa však ani uvádzaniu osobitých etnografických, ale aj antropologických, kultúrnych a sociálnych záznamov z celého sveta. Zaznamenáva sa i silné zastúpenie mladých filmových dokumentaristov, označovaných i ako Generácia 90. Išlo o tvorbu absolventov VŠMU, ktorí boli ovplyvnení tvorbou Martina Slivku a Dušana Hanáka.

11. ročník Etnofilm Čadca 2000
Hlavná cena - Zlatý turoň:
Lepší život (STV Bratislava, réžia N. Vídenská)
Hlavná cena - Strieborný turoň:
Previanti (Nadace Film a sociologie a ČT, réžia M. Janek)
• Hlavná cena - Bronzový turoň:
kategória dokumentárne filmy: Slovenské okno: Cikánsky Bůh (FEBIO, ČT, réžia J. Pirohová)
• kategória publicistická tvorba: ID Swiss (Film production Švajčiarsko, réžia Kamal Musale, Wageh George, Christian Davi, Fulvio Bernasconi, Nadia Fates, Stina Werenfelds, Thomas Thůmena, Dschoint Vontscht)
• kategória záznamu etnologických a antropologických javov: Divorce Iranian Style (Vixen films Veľká Británia, réžia Kim Longinotto)
Cena primátora mesta Čadce:
Czego ziemia urodzi... (TVP Poľsko, réžia M. Kubera)
Cena riaditeľa festivalu:
Time Warp (BG Filmproduction/ ZDF Hamburg, réžia B. Geissler)
Samotáři z Černé Vroble (ČT Ostrava, réžia I. Macharáček)

12. ročník Etnofilm Čadca 2002
Veľká cena – Zlatý turoň:
Otec Pedro – Apoštol ľudí odpadkov (réžia Mirko Bogotaj – Rakúsko)
Osobitná cena – Strieborný turoň:
Rómsky dom (réžia Marko Škop – SR)
Bronzový turoň:
Absolut Warhola (réžia Stanislaw Mucha – Nemecko)
Evolúcia (réžia Borys Lankosz – Poľsko)
...to jsou těžké vzpomínky (réžia Monika Rychlíková – CZ)
Cena primátora mesta Čadca:
Afrika v 21. storočí: Zimbabwe a Južná Afrika – ticho vzdialené od mierového spolužitia (réžia Kazuta Hioki – Japonsko)
Cena Literárneho fondu Slovenskej republiky za individuálne výkony:
Parkan na brehu Dunaja (réžia Tomáš Hučko – SR)
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie:
Naša nevesta (réžia Katalin Király – Maďarsko)
Cena Slovenskej televízie:
Hej, Slováci (réžia Robert Kirchhoff – SR)
Cena riaditeľa festivalu:
Kto kope za Belgicko (réžia Ivan Hansman – SR)
Čestné uznanie:
Sila ľudskosti (réžia Matej Mináč – SR/ČR)
Kapka z poháru nesmrteľnosti (réžia Viliam Poltikovič – ČR)
Akvárium (réžia Jaroslav Vojtek – SR)
Cena filmových novinárov ex aequo:
Fúzy (réžia Belmin Söylemez – Turecko)
Čačipen (réžia Marek Kuboš, Juraj Lehotský, Braňo Vincze, Marián Blecha, Braňo Špaček, Marko Škop – SR)
Cena divákov študentskej poroty:
Evolúcia (réžia Borys Lankosz – Poľsko)

13. ročník Etnofilm Čadca 2004
Veľká cena – Zlatý turoň:
66 sezón (réžia Peter Kerekes – SR 2003)
Osobitná cena – Strieborný turoň
Nestajanje (réžia Vladimír Perovič – Srbsko a Čierna Hora 2003)
Bronzový turoň
Osamelí na Amazonke
Kakuzetsusareta Hitobito“ (réžia Hiromu Kokubun – Japonsko 2003)
Bronzový turoň
Ako motýľ (réžia Ewa Pieta – Poľsko 2004)
Bronzový turoň
Hody s vencom a káčerom (réžia Pavel Popelka – ČR 2002)
Cena Martina Slivku
Ikonopis (réžia Mišo Suchý – USA 2004)
Cena riaditeľky festivalu
Vyznávači anjela páva (réžia Peter Zrno – ČR 2004)
Cena primátora mesta Čadca
Život Michala (réžia Beata Janucha – Poľsko 2003)
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie
Home movie – domáce kinečko o dome a domove (réžia Mišo Suchý – SR/ USA 2003)
Čestné uznanie
Stretnutie s bodliakom (réžia Ilja Ruppeldt – Nový Zéland/ SR 2004)
Čestné uznanie
Platia Iroon (réžia Kalesis Theodore – Grécko 2004)
Cena filmových novinárov
Spomienka na Martina Slivku (réžia Ján Oparty – SR 2003)
Cena divákov – študentskej poroty
Vyznávači anjela páva (réžia Peter Zrno – ČR 2004)

Cena Literárneho fondu SR za individuálny výkon slovenskému tvorcovi
Ľudia na hranici (réžia Ladislav Kaboš – SR 2004)
Pamätný list
Prof. PhDr. Martinovi Slivkovi, priekopníkovi etnografickej línie slovenského dokumentarizmu

14. ročník Etnofilm Čadca 2006
Grand Prix – Zlatý turoň
Koniec cesty – Poslední slovenskí drotári – Ende einer Reise, r. Babette Ellen Kottkamp, Nemecko 2005
Cena poroty – Strieborný turoň
My zdes – Here We Are, r. Jaroslav Vojtek, Slovenská republika 2005
Hlavná cena v kategórii „Dokumentárne filmy“ Bronzový turoň
Potkan s korunou – The Crowned Rat, r. Jacek Blawut, Poľsko 2006
Hlavná cena v kategórii „Publicistické filmy“ Bronzový turoň
Pururambo, r. Pavol Barabáš, Slovenská republika 2005
Hlavná cena v kategórii „Populárno-vedecké filmy a etnografické záznamy“ Bronzový turoň
Nebeská klenba - The Firmament, r. Reza Majlesi, Irán 2003
„Cena Martina Slivku“ – Cena Literárneho fondu SR za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi
Vôľa a predstava manželov Andrássyovcov, r. Alois Ditrich, Slovenská republika 2005
Čestné uznanie
Vízie z inferna – Visions from Inferno, r. Peter Dimitrov, Slovenská republika 2005
Cena riaditeľa festivalu
Iné svety – Other Worlds, r. Marko Škop, Slovenská republika 2006
Cena primátora mesta Čadca
Posledný kováč v Bánhide - The Last Blacksmith in Bánhida, r. Zsuzsanna Antala, Maďarsko 2006
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie
Chlieb náš každodenný - Bread All Year Long, r. Amir Muratović, Slovinsko 2005
Cena filmových novinárov
Anjeli (z cyklu Moja misia) – Angels (from the series My Mission), r. Marek Poláček, Slovensko 2004
Roma Kupa, r. Tomáš Hučko, Slovensko 2005
Cena divákov
Anjeli ( z cyklu Moja misia) – Angels( from the series My Mission), r. Marek Poláček, Slovensko 2004

15. ročník Etnofilm Čadca 2008
Grand Prix – Zlatý turoň
Tanbura „Zachytenie miznúceho ducha“ – Tanbura „Capturing a Vanishing Spirit“, r. Phillipe L. Dib, Egypt 2006
Cena poroty – Strieborný turoň
Kvetinový most – Podul de flori, r. Thomas Ciulei, Rumunsko 2008
Hlavná cena v kategórii „Dokumentárne filmy“ – Bronzový turoň
Ľudia na trati – People From the Railway, r. Arnold Kojnok, Slovenská republika 2007

Hlavná cena v kategórii „Populárno-vedecké filmy“ – Bronzový turoň
Slovo o vode – In sokhan abi ast, r. Reza Majlesi, Iran 2006
Hlavná cena v kategórii „Filmy amatérskych tvorcov“ – Bronzový turoň
Vorga – Cesta medzi brehmi – Vorga – Cesta mezi břehy, r. Zdeněk N. Bričkovský, Česká republika 2006
„Cena Martina Slivku“ – Cena Literárneho fondu za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi
Posledná maringotka – The Last Caravan, r. Peter Beňovský, Slovenská republika 2008
Cena riaditeľa festivalu
Slepé lásky – Blind Loves, r. Juraj Lehotský, Slovenská republika 2008
Cena Slovenskej televízie
Sú ešte pastieri? – Ainda há pastores?, r. Jorge Pelicano, Portugalsko 2006
Cena primátora mesta Čadca
Kto sa môže stať zvonárom – Ki more bit zvončar, r. Ivo Kuzmanić, Chorvátsko 2008
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava
Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy – Martin Slivka – The Man Who Planted Trees, r. Martin Šulík, Slovenská republika 2007
Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Slováci v Chorvátsku – Slovaks in Croatia, r. Miroslav Bartoš, Slovenská republika 2008
Cena filmových novinárov
O Soni a jej rodine - Soňa And Her Family, r. Daniela Rusnoková, Slovenská republika 2006
Cena študentskej poroty
Vielle Chaux, r. Ján Kostolanský, Slovenská republika 2008
Cena filmových novinárov
Spomienky na predaj (Vendemos Recuerdos) - Mexiko - r. Carolina Corral Paredes
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
V Uhlisku nad Porúbkou - Slovensko - r. Ján Kuska

16. ročník Etnofilm Čadca 2010
Grand Prix - Zlatý turoň
Stavanie májov (Majoš) - Slovinsko - r. Amir Muratović
Cena poroty - Strieborný turoň
Hranica - Slovensko - r. Jaroslav Vojtek
Cena poroty - Bronzový turoň
Juraj Kubánka - Slovensko - r. Mátyás Prikler
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu - udeľuje Literárny fond
Hostia - Hauerland - Slovensko - r. Vladimír Štric
Cena Matice slovenskej - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí udelená tvorcovi žijúcemu mimo územia Slovenska
Príbeh o Jánovi Lenhartovi (Priča o Janu Lenhartu) - Srbsko - r. Marko Cvejić
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska - v kategórii Etnológ za kamerou
ex aequo: Splnený sen (Splněný sen) - Česká republika - r. Pavel Popelka
Pôrody v Bunongu (Bunong guu oh) - Švajčiarsko - r. Tommi Mendel
Cena za najlepší český film udelená Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku
Rómsky kráľ - Česká republika - r. Viliam Poltikovič
Cena riaditeľa festivalu
Mongolsko - V tieni Džingischána - Slovensko - r. Pavol Barabáš
Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Život na ostrove Jeung (Life on Jeung Island) - Južná Kórea - r. Kim Hyuong-Suk
Cena primátora mesta Čadca
Plno masti (Malaccal teljes) - Maďarsko - r. Kristóf Kovács
Cena Slovenskej televízie
Cirkus so zlomeným srdcom (Cyrk ze złamanym sercem) - Poľsko - r. Marek Tomasz Pawłowski.
Cena filmových novinárov
Spomienky na predaj (Vendemos Recuerdos) - Mexiko - r. Carolina Corral Paredes.
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
V Uhlisku nad Porúbkou - Slovensko - r. Ján Kuska.

17. ročník Etnofilm Čadca 2012
Zlatý turoň - Grand Prix
Hlasy z Vysočiny. Tri dni v Premane - Renato Morelli – Taliansko
Strieborný turoň
Svadba – blízke stretnutia rómskeho druhu – Ilja Ruppeldt – Nový Zéland
Bronzový turoň
Archimandrita – Jerzy Kalina – Poľsko
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu - udeľuje Literárny fond
Život v ohrade (z cyklu Família) – Jaroslav Rihák – Slovenská repulika
Cena Matice slovenskej - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí udelená tvorcovi žijúcemu mimo územia Slovenska
Petrovská zabíjačka u Rybovičov – Ján Čáni – Srbsko
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – „Etnológ za kamerou“
Moje vojny - Věra Fialová *1918 - Jiřina Kosíková - Česká republika
Cena za najlepší český film udelená Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku
Maestra Ayahuasca – Viliam Poltikovič - Česká republika
Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Zvonky šťastia – Marek Šulík – Slovenská republika
Cena riaditeľky festivalu
Ikony a potkany – Robert Hammerstiel - Zuzana Antalová – Maďarsko
Cena primátora mesta Čadca
Človek stroj – Rosel Corella, Alfonso Moral – Španielsko
Cena filmových novinárov
Pygmejovia – Deti džungle – Pavol Barabáš – Slovenská republika
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Zvonce spod Rozsutca – Stanislav Otruba zo Zázrivej-Bielej - Martina Krušinská – Slovenská republika
Čestné uznanie sa udeľuje nasledovným filmom:
Slameníkove zeme – Peter Kováč – Slovenská republika
Tá, čo vyrába dáždniky – Miha Poredoš – Slovinsko
Malá zem - Michele Trentini - Taliansko

 

18. ročník Etnofilm Čadca 2014
Zlatý turoň – Grand Prix
Po stopách pastierov, SR, Attila Vörös
Strieborný turoň
Exponáty alebo príbehy z kaštieľa, SR, Paľo Korec
Bronzový turoň
Carrera, Taliansko, Francesco Costabile, Assunta Nugnes
Cena Martina Slivku za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi (udeľuje LF)
Viliam Gruska za film Rodiská a doliny, SR
Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Paľo Žiak, furman z Vrchslatiny, SR, Ján Kuska
Cena riaditeľky festivalu
Kosma, Srbsko, Sonja Blagojević
Cena primátora mesta Čadca
Pygmejovia pri ceste / Road Pygmies, Belgicko, Marie Devuyst – Alain Lemaître
Cena Slovenského filmového ústavu
Láska, láska, Maďarsko, Ján Bencsik
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie
Život je život, SR, Pavel Višňovský
Cena za najlepší český film
„Nic než národopis“, ČR, Zdeněk Zvonek
Cena filmových novinárov
Všetky moje deti, SR, Ladislav Kaboš
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Etnológ za kamerou“
Fašiangové obchôdzky v Európe, Taliansko, Giovanni Kezich, Michele Trentini
Cena Matice slovenskej za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí
Pavel Korbel, Maďarsko, Zuzana Antalová
Cena študentskej poroty
Život je život, SR, Pavel Višňovský

19. ročník Etnofilm Čadca 2016
Zlatý Turoň – Grand Prix
Sväté hlasy / Sacred Voices, Taliansko/Italy, Renato Morelli
Strieborný Turoň
Dotýkajúce sa neba, ryžové polia na Filipínach /Close to Heaven, The Rice Terraces of the Phillppines, Nemecko/ Germany, Antje Christ
Bronzový Turoň
Zem, ktorá hľadá svoje nebo / The Land Looking for its Heaven, Slovensko/ Slovakia
Erik Praus
Cena VIA EUROPA
Dračí chvost / The Fighters of the Holy Hair, Belgicko/ Belgium, Florian Vallée
Cena Martina Slivku
Prvá: Izabela Textorisová / TheFirst: Izabela Textorisová
Slovensko/ Slovakia, Jana Bučka
Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Rybári od Dunaja / Swamp Dialogues, Holandsko/ Holland, Ildikó Plájás
Cena riaditeľky festivalu
Kečuančina žije /Living Quechua, USA/ The USA, Christine Mladic Janney
Cena primátora mesta Čadca
Deti na predaj / Children on Sale, Chorvátsko/ Croatia, Ivo Kuzmanić
Cena Matice slovenskej
Tremolo, Maďarsko/ Hungary, Gabriella Czapáry a Ján Bencsik
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Etnológ za kamerou“
Posvätná mlatba / The Sacred Thresh, Taliansko / Italy, Michele Trentini
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie
Čalamacha/ Čalamacha, Slovensko/ Slovakia, Ján Kuska
Cena za najlepší český film
Nevesta z Březovej/ Bride from Březová, Česká republika/ The Czech Republic
Marie Římovská
Cena Slovenského filmového ústavu
Reveka/ Reveka, Belgicko/ Belgium, BenjaminColaux a ChristopherYates
Cena Klubu filmových novinárov
Slová z rodinnej klenotnice / Words from the Family Treasure
Maďarsko/ Hungary, Zuzana Antalová
Cena študentskej poroty
Zem, ktorá hľadá svoje nebo / The Land Looking for its Heaven
Slovensko/ Slovakia, Erik Praus
Čestné uznanie
EOHA/ EOHA, Montenegro, Vladimir Perović
za osobité filmové zobrazenie tradičnej pastierskej práce
Čestné uznanie
Láska v Haight Ashbury / Haight Love
USA/ The USA, Grant Hayes
za ukázanie paradoxov súčasnej marginálnej kultúry v San Franciscu
IN MEMORIAM- Štefan Vraštiak
Pamätný list za mimoriadny prínos k vzniku a dlhoročnú odbornú spoluprácu pri realizácii MFF ETNOFILM Čadca

20. ročník Etnofilm Čadca 2018
ZLATÝ TUROŇ – GRAND PRIX
Boli Bana / Boli Bana (réžia Simon Coulibaly Gillard, Belgicko)
STRIEBORNÝ TUROŇ
Slovácka suita / Slovak Suite (réžia Jiří Šindar, Česká republika)
BRONZOVÝ TUROŇ
Život je chodník / Life is a Path (réžia Dite Dinesz, Rumunsko)
CENA VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve
Ó, môj Jahve! / Oy, My Great Yiddish God (réžia Marian Kiss, Julia Baudier, Nemecko)
- udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
CENA MARTINA SLIVKU – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi
Majstrovstvo a kumšt / Mastery and craftsmanship (réžia Adrián Mihálik, Slovensko
- udeľuje Literárny fond
CENA RIADITEĽKY FESTIVALU – za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu.
Žalanaš – pustý breh / Zhalanash – Empty Shore (réžia Marcin Sauter, Poľsko)
CENA „SLOVÁCI VO SVETE“ – za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí
Tu som Slovákom / Here I am a Slovak (réžia Matúš Chovanec, Slovensko)- udeľuje primátor mesta Čadca
CENA „ETNOLÓG ZA KAMEROU“
Portréty z hôr / Portraits in Malga (réžia Michele Trentini, Taliansko)
- udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska
CENA ZA NAJLEPŠÍ ČESKÝ FILM
Andrej Pešta: Fotky / Andrej Pešta: Photography (réžia Anna Babjárová, Česká republika)
- udeľuje Veľvyslanectvo ČR
CENA SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU
Martin Ťapák / Martin Ťapák (réžia Marek Ťapák, Slovensko)
CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY
Právo na život / The Fight (réžia Violeta Ayala, Daniel Fallshaw, Bolívia)- udeľuje Kysucká kultúrna nadácia
ČESTNÉ UZNANIE
-za objavný portrét významnej historickej osobnosti:
Roduverný hrdina / A Faithful Hero (réžia Ján Čáni, Srbsko)

 

21. ročník Etnofilm Čadca 2020
Zlatý turoň - GRAND PRIX
Lamalera Dánsko, réžia Karsten Tadie
Strieborný turoň
Svetozár Stračina Slovenská republika, réžia Pavol Barabáš
Bronzový turoň
By the River – Pri rieke Austrália, réžia Dan Braga Ulvestad
Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Volanie Slovenská republika, réžia Erik Praus
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond
Úle Eda Hogla Slovenská republika, Ján Kuska, autor filmu.
Cena riaditeľky festivalu - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Gajdoši Slovenská republika, autori Dušan Varmeďa, Martin Kleibl, Michal Veselský - Cena „Slováci vo svete“ - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí – udeľuje primátor mesta Čadca
Paničky Srbsko, réžia Ján Čáni
Cena „Etnológ za kamerou“ - udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska
Igranka za pokojnog Emiliana Srbsko, réžia Predrag Todorovič.
Cena za najlepší český film - udeľuje Veľvyslanectvo ČR
Josef Váchal Česká republika, réžia Dušan Mulíček

Z dôvodu pandemickej situácie mal 21. ročník netradičný charakter realizácie festivalu a prebiehal online.