1) MIESTO A TERMÍN KONANIA

22. ročník Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM ČADCA (MFF ETNOFILM ČADCA) sa bude konať v dňoch 8. – 11. novembra 2022 v regióne Kysúc. Hlavným strediskom konania filmového bienále je Dom kultúry v Čadci.

 

2)  POSLANIE  FESTIVALU

Poslaním MFF ETNOFILM ČADCA je prezentácia a konfrontácia súčasnej celosvetovej tvorby dokumentárneho, etnografického filmu. Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a  zložitosti  meniaceho sa sveta i spôsobu života. 

Hlavným zámerom festivalu je:

  • predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov, vedcov a médií o potrebe jej ochrany,
  • podporiť vznik nových filmových diel, študentskú a neprofesionálnu tvorbu,
  • prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie,
  • organizovať na pôde festivalu odborné a vzdelávacie podujatia v danej problematike s dôrazom na zapojenie širšej verejnosti.

MFF ETNOFILM ČADCA 2022 bude venovať mimoriadnu pozornosť filmom o kultúrnej rozmanitosti národov Európy, ktorá je základom európskeho kultúrneho dedičstva.

 

3) PROGRAMOVÁ NÁPLŇ FESTIVALU

Súťažné sekcie
A) profesionálny dokumentárny film(film filmových agentúr a televíznych štúdií)
B) neprofesionálny dokumentárny film (amatérsky, študentský, kultúrno - osvetový)

Nesúťažné sekcie
A) „Z nášho archívu“ MFF ETNOFILM ČADCA
B) Slovenský dokumentárny film

 

4) PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

a/ Filmy môžu do súťaže prihlásiť tvorcovia, producenti, distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické osoby.

b/ Tvorcovia, producenti, distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické osoby môžu do súťaže prihlásiť neobmedzený počet filmov. Prihlasovanie prvého filmu do súťaže je bezplatné. S prihlasovaním vyššieho počtu filmov(viac ako 1) je stanovený prihlasovací poplatok vo výške 5,00 eur . Organizátori festivalu neuhrádzajú poplatky spojené s premietaním filmu.

c/ Prihlasovateľ kompletne vyplní bezplatný online prihlasovací formulár umiestnený na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk a odošle ho najneskôr do 30. 5. 2022, aby film mohol byť predložený výberovej komisii.

d/ Do medzinárodnej súťaže môžu byť prijaté filmy, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2020 a neboli prihlásené na 21. ročníku ETNOFILM ČADCA 2020.

e/ Prihlasovateľ čestne prehlasuje, že je oprávnený prihlásiť film do súťaže a neporušuje tým autorské a licenčné práva. Organizátor nenesie zodpovednosť za možné porušenie práva vyplývajúce z neoprávneného prihlásenia filmov do súťaže.

 

5) POŽIADAVKY PRE PRIHLÁSENIE

Filmy možno prihlasovať od 1. marca 2022.

a/ Prihlásením filmu sa rozumie riadne vyplnenie elektronického prihlasovacieho formulára a jeho odoslanie najneskôr do 30. 5. 2022.

b/ Film je možné dodať organizátorovi elektronicky prostredníctvom video linku /napr. cez VIMEO, YouTube a iné video kanály/, v prípade zabezpečeného filmu nezabudnite uviesť heslo.

c/ K prihlásenému filmu je potrebné dodať dialógovú listinu v slovenskej alebo anglickej jazykovej verzii nahratím v rámci prihlasovacieho formulára.

d/ V rámci elektronického prihlasovacieho formulára je potrebné zaslať tieto propagačné materiály: synopsa, informácie o režisérovi/filmografia, 1 fotografia režiséra, 3 fotografie z filmu (plagát), videoupútavka do 2 min.

e/ Technické požiadavky na prihlásené filmy: video súbory v odporúčanom projekčnom formáte HD 1080p, codec H264 alebo X264, H265, kontajner mp4, mov, mkv.

f/ Prihlásený film organizátor použije počas festivalu pre potreby filmovej projekcie a po skončení festivalu ho zaradí do archívu MFF ETNOFILM ČADCA za účelom dokumentácie a prípadného využitia výhradne na nekomerčné účely (výskum, vzdelávanie, pofestivalové prehliadky filmov).

g/ Nesplnenie uvedených požiadaviek oprávňuje organizátora k nezaradeniu filmu do súťaže.

h/ Zaregistrovanie vyplneného prihlasovacieho formulára so všetkými potrebnými prílohami organizátor potvrdí prihlasovateľovi elektronicky. V prípade, že prihlasovateľ nedostane potvrdenie registrácie elektronicky do 7 dní od odoslania formulára, odporúčame prihlasovateľovi kontaktovať organizátora na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

6) VÝBER FILMOV DO MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

O prijatí filmov do medzinárodnej súťaže festivalu rozhoduje Výberová komisia MFF ETNOFILM ČADCA. Členov výberovej komisie nominuje Prípravný výbor festivalu MFF ETNOFILM ČADCA. Každý vybraný prihlasovateľ bude najneskôr do 31. 7. 2022 elektronickou poštou oboznámený s rozhodnutím Výberovej komisie. Výsledky výberu budú zverejnené aj na webovej stránke festivalu: www.etnofilm.sk. Filmy, ktoré postúpili do súťaže, budú prezentované v regióne Kysúc v rámci aktuálneho ročníka festivalu a počas pofestivalových prehliadok na Slovensku. Výberová komisia je oprávnená nezaradiť do hlavnej súťaže film, ktorý svojou technickou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá štatútu festivalu a jeho poslaniu.

 

7)  MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

Filmy zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí Medzinárodná odborná porota MFF ETNOFILM ČADCA menovaná Prípravným výborom MFF ETNOFILM ČADCA, ktorá rozhoduje o udelení ocenení. Má päť členov, osobnosti z oblasti filmu, vedy a kultúry. Porota môže udeliť jedno alebo niekoľko čestných uznaní alebo cenu neudeliť. Rozhodnutia poroty sú definitívne.

 

8) OCENENIA

GRAND PRIX - Zlatý turoň
Strieborný turoň
Bronzový turoň
Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond
Etnológ za kamerou – cena Národopisnej spoločnosti Slovenska
Cena primátora Mesta Čadca – udeľuje primátor Mesta Čadca

Medzinárodná porota a riaditeľ festivalu môžu rozhodnúť o udelení ďalších ocenení.

Ocenení tvorcovia majú právo uvádzať údaj o získanom ocenení v rámci propagácie filmu.
 

9) OSOBNÁ ÚČASŤ NA FESTIVALE

Prihlášky osobnej účasti budú zasielané elektronicky na adresu organizátora: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 30. 9. 2022.

 

10) PROPAGÁCIA

Prihlasovateľ dáva organizátorovi festivalu súhlas na bezplatné použitie úryvku súťažného filmu v dĺžke do 2 minút, ako aj fotografií s cieľom propagácie filmu a festivalu v elektronických a printových médiách, vrátane festivalového katalógu.

 

11) TERMÍNY

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE:
Kompletný materiál pre prihlásenie do súťaže musí byť odoslaný prostredníctvom online prihlasovacieho formulára do 30. 5. 2022. Prípadnú textovú informáciu pre organizátora treba zaslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

SÚŤAŽ:
Rozhodnutia Výberovej komisie MFF ETNOFILM ČADCA o tom, ktoré filmy postupujú do medzinárodnej súťaže, budú prihlasovateľom vybratých filmov oznámené elektronickou poštou do 31. 7. 2022 a súčasne zverejnené na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk.

OSOBNÁ ÚČASŤ:
Osobnú účasť na festivale je potrebné organizátorovi festivalu oznámiť do 30. 9. 2022 na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prostredníctvom prihlášky zverejnenej na www.etnofilm.sk.

 

12) SÚHLAS

Prihlásenie filmu na festival udeľujú prihlasovatelia súhlas so všetkými ustanoveniami tohto Štatútu.

Slovenská i anglická verzia tohto Štatútu sú rovnocenné.

V prípade nejasností výkladu textu Štatútu je záväzné jeho slovenské znenie. Sťažnosti a spory, ktoré sa môžu v procese prípravy a priebehu festivalu vyskytnúť, rieši s konečnou platnosťou riaditeľ festivalu.

 

13) PRÍPRAVA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FESTIVALU

Riaditeľ MFF ETNOFILM ČADCA a zároveň riaditeľ Organizačného výboru MFF ETNOFILM ČADCA – stojí na čele festivalu a organizačného výboru, ktorý zabezpečuje organizáciu festivalu. Menuje ho riaditeľka KKS v Čadci.

Predseda prípravného výboru MFF ETNOFILM ČADCA – je odborným gestorom festivalu, stojí na čele Prípravného výboru MFF ETNOFILM ČADCA, ktorý zabezpečuje prípravu festivalu po odbornej stránke. Menuje ho riaditeľka KKS v Čadci.

Prípravný výbor MFF ETNOFILM ČADCA – zostavuje výberovú porotu, programovú komisiu, medzinárodnú porotu. Navrhuje sprievodné podujatia a je súčinný pri ich zabezpečení.

Organizačný výbor MFF ETNOFILM ČADCA – zabezpečuje komplexnú organizáciu a propagáciu festivalu.

Hlavný organizátor festivalu:

  • Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Mesto Čadca

Hlavní partneri:

  • Mesto Turzovka
  • Mesto Kysucké Nové Mesto
  • Mesto Krásno nad Kysucou

Spoluorganizátori festivalu:

Slovenský filmový ústav, Literárny fond, Slovenské národné múzeum, Rozhlas a televízia Slovenska, Dom kultúry v Čadci, Kysucké múzeum, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucká knižnica v Čadci. Národopisná spoločnosť Slovenska.

Partneri festivalu:

Odborné organizácie participujúce na podujatí, základné, stredné školy v regióne, vysoké školy so zameraním na danú problematiku, partnerské organizácie zabezpečujúce pofestivalové produkcie.

 

ADRESY:

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
tel.: 00 421 41/ 433 12 50
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka festivalu: www.etnofilm.sk
Webová stránka KKS v Čadci: www.kulturnekysuce.sk