ukážka ocenení turone turoň je symbolom festivalu Etnofilm a diplomyKysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v októbri 21. ročník MFF ETNOFILM Čadca 2020.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Eriky Jurinovej. Partnerom podujatia bolo Mesto Čadca. ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, etnologického filmu. Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života.

Do súťaže bolo prihlásených 110 filmov z 36 krajín sveta. Z 35 filmov, ktoré výberová komisia v zložení: predsedníčka Mgr. Katarína Nádaská PhD., Mgr. Mária Trubínyová, Mgr. Silvia Letavajová PhD. posunula do samotnej súťažnej časti, ocenila medzinárodná porota pod vedením Mgr. Ilju Ruppeldta z Nového Zélandu a členov: Dr. hab. Jadwigy Hučkovej prof. z Poľska, PhDr. Pavla Popelku Csc. z ČR, PhDr. Martiny Bocánovej PhD. - predsedníčky Národopisnej spoločnosti Slovenska a Petra Hudáka za Literárny fond zo Slovenskej republiky - spolu 9 filmov a to v zmysle týchto cien:

Zlatý turoň - GRAND PRIX
Strieborný turoň
Bronzový turoň
Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond
Cena riaditeľky festivalu - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Cena „Slováci vo svete“ - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí – udeľuje primátor mesta Čadca
Cena „Etnológ za kamerou“ - udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska
Cena za najlepší český film - udeľuje Veľvyslanectvo ČR

(Výsledková listina je pripojená k tlačovej správe)

Z dôvodu pandemickej situácie okolo koronavírusu mal 21. ročník netradičný charakter realizácie festivalu a prebiehal online. Výsledky boli vyhlásené dňa 23. 10. 2020 prostredníctvom webu www.etnofilm.sk a samotné premietanie filmov sa uskutoční v rámci pofestivalových prehliadok, o ktorých sa záujemcovia dozvedia taktiež prostredníctvom webu www.etnofilm.sk a facebooku 21. MFF Etnofilm Čadca.

 Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
Ocenenia im budú doručené poštou, keďže z objektívnych príčin nie je možné odovzdať ocenenia osobne na oficiálnom slávnostnom vyhlasovaní výsledkov, ako to býva počas každého ročníka festivalu.

ukážka ocenení turone turoň je symbolom festivalu Etnofilm a diplomy

Ďakujeme všetkým partnerom, spoluorganizátorom, filmárom a etnológom za spoluprácu počas 21. ročníka MFF ETNOFILM Čadca 2020 a veríme, že o dva roky sa už na 22. ročníku stretneme naživo v Čadci, aby sme si počas projekcií spoločne pozreli nové filmové počiny opäť od autorov z celého sveta.

Výsledková_listina_21._MFF_ETNOFILM_ČADCA_2020_sjl.pdf

 

Mgr. Silvia Petreková

riaditeľka KKS v Čadci
riaditeľka 21. MFF ETNOFILM Čadca 2020