22. ročník Medzinárodného filmového bienále venované problematike etnológie, ako aj sociálnej a kultúrnej antropológie.

Základná charakteristika a poslanie festivalu

Poslaním MFF ETNOFILM Čadca je prezentácia a konfrontácia súčasnej celosvetovej tvorby dokumentárneho, etnografického filmu. Hlavným zámerom festivalu je predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov, vedcov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel, študentskú a neprofesionálnu tvorbu, prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie, organizovať na pôde festivalu odborné a vzdelávacie podujatia v danej problematike.
MFF ETNOFILM ČADCA 2022 bude venovať mimoriadnu pozornosť filmom o kultúrnej rozmanitosti národov Európy, ktorá je základom európskeho kultúrneho dedičstva.

 

Vyhlasovatelia a hlavní organizátori

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Žilinský samosprávny kraj
Mesto Čadca

Termíny

1. 3. – 30. 5. 2022 Prihlasovanie filmov
do 31. 7. 2022 Oznámenie o rozhodnutí výberovej komisie
do 30. 9. 2022 Uzávierka pre prihlášku osobnej účasti tvorcov
8. - 11. 11. 2022 22. ročník MFF ETNOFILM ČADCA 2022

 

Miesto konania

Región Kysuce

 

Programová náplň

Súťažné sekcie
A) profesionálny dokumentárny film (film filmových agentúr a televíznych štúdií)
B) neprofesionálny dokumentárny film (amatérsky, študentský, kultúrno - osvetový)

Nesúťažné sekcie
A) „Z nášho archívu“ MFF ETNOFILM Čadca
B) Slovenský dokumentárny film

 

Podmienky účasti

a/ Filmy môžu do súťaže prihlásiť tvorcovia, producenti, distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické osoby.

b/ Tvorcovia, producenti, distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické osoby môžu do súťaže prihlásiť neobmedzený počet filmov. Prihlasovanie prvého filmu do súťaže je bezplatné. S prihlasovaním vyššieho počtu filmov (viac ako 1) je stanovený prihlasovací poplatok vo výške 5,00 Eur . Tento poplatok/poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu organizátora najneskôr do 10. 6. 2022 (pred zasadnutím výberovej komisie). Variabilný symbol si prihlasovateľ určí sám a uvedie ho tiež do prihlášky (ak prihlasovateľ prihlási viac ako 2 filmy, uvedie rovnaký variabilný symbol na každú ďalšiu prihlášku a platbu môže zrealizovať JEDNORAZOVO. Do „Poznámky pre príjemcu“ uvedie meno a priezvisko tvorcu a dátum vyplnenia online formulára. Filmy, za ktoré prihlasovací poplatok nebude uhradený do tohto termínu, nebudú do výberu zaradené. Organizátori festivalu neuhrádzajú poplatky spojené s premietaním filmu.

c/ Prihlasovateľ kompletne vyplní bezplatný online prihlasovací formulár umiestnený na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk a odošle ho najneskôr do 30. 5. 2022, aby film mohol byť predložený výberovej komisii. Zároveň uhradí poplatok za každý ďalší prihlásený film najneskôr do 10. 6. 2022.

d/ Do medzinárodnej súťaže môžu byť prijaté filmy, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2020 a neboli prihlásené na 21. ročníku MFF ETNOFILM ČADCA 2020.

e/ Prihlasovateľ čestne prehlasuje, že je oprávnený prihlásiť film do súťaže a neporušuje tým autorské a licenčné práva. Organizátor nenesie zodpovednosť za možné porušenie práva vyplývajúce z neoprávneného prihlásenia filmov do súťaže.

Výber prihlásených filmov sa uskutoční výberovou komisiou na základe jednotlivých audiovizuálnych záznamov.

Výberovú komisiu menuje riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci na návrh Prípravného výboru MFF ETNOFILM ČADCA 2022.

 

Požiadavky pre prihlásenie

Filmy možno prihlasovať od 1. marca 2022.

a/ Prihlásením filmu sa rozumie riadne vyplnenie elektronického prihlasovacieho formulára a jeho odoslanie najneskôr do 30. 5. 2022, v prípade prihlásenia viac ako 1 filmu tiež úhrada prihlasovacieho poplatku do 10. 6. 2022.
b/ Film je možné dodať organizátorovi elektronicky prostredníctvom video linku /napr. cez VIMEO, YouTube a iné video kanály/, v prípade zabezpečeného filmu nezabudnite uviesť heslo.

c/ K prihlásenému filmu je potrebné dodať dialógovú listinu v slovenskej alebo anglickej jazykovej verzii nahratím v rámci prihlasovacieho formulára.

d/ V rámci elektronického prihlasovacieho formulára je potrebné zaslať tieto propagačné materiály: synopsa, informácie o režisérovi/filmografia, 1 fotografia režiséra, 3 fotografie z filmu (plagát), videoupútavka do 2 min.

e/ Technické požiadavky na prihlásené filmy: video súbory v odporúčanom projekčnom formáte HD 1080p, codec H264 alebo X264, H265, kontajner mp4, mov, mkv.

f/ Prihlásený film organizátor použije počas festivalu pre potreby filmovej projekcie a po skončení festivalu ho zaradí do archívu MFF ETNOFILM ČADCA za účelom dokumentácie a prípadného využitia výhradne na nekomerčné účely (výskum, vzdelávanie, pofestivalové prehliadky filmov).

g/ Nesplnenie uvedených požiadaviek oprávňuje organizátora k nezaradeniu filmu do súťaže.

h/ Zaregistrovanie vyplneného prihlasovacieho formulára so všetkými potrebnými prílohami organizátor potvrdí prihlasovateľovi elektronicky. V prípade, že prihlasovateľ nedostane potvrdenie registrácie elektronicky do 7 dní od odoslania formulára, odporúčame prihlasovateľovi kontaktovať organizátora na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Hodnotenie

Filmy zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí medzinárodná odborná porota menovaná prípravným výborom festivalu, ktorá rozhoduje o udelení ocenení. Porota môže udeliť jedno alebo niekoľko čestných uznaní alebo cenu neudeliť. Rozhodnutia poroty sú definitívne.

 

Ocenenia

GRAND PRIX - Zlatý turoň

Strieborný turoň

Bronzový turoň

Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond

Etnológ za kamerou – cena Národopisnej spoločnosti Slovenska

Cena primátora Mesta Čadca – udeľuje primátor Mesta Čadca

Medzinárodná porota a riaditeľ festivalu môžu rozhodnúť o udelení ďalších ocenení.
Ocenení tvorcovia majú právo uvádzať údaj o získanom ocenení v rámci propagácie filmu.

 

Finančné zabezpečenie

Náklady spojené s organizáciou, priebehom a propagáciou prehliadky hradia hlavní organizátori. Na financovaní sa podieľajú finančnou, materiálnou, resp. inou formou spoluorganizátori, partneri a sponzori festivalu. Výdavky spojené s účasťou na festivale si hradia tvorcovia sami. Účastníci majú voľný vstup na predstavenia festivalu a ďalšie sprievodné podujatia.

 

Propagácia a súhlas

Prihlasovateľ dáva organizátorovi festivalu súhlas na bezplatné použitie úryvku súťažného filmu v dĺžke do 2 minút, ako aj fotografií s cieľom propagácie filmu a festivalu v elektronických a printových médiách, vrátane festivalového katalógu.
Prihlásenie filmu na festival udeľujú prihlasovatelia súhlas so všetkými ustanoveniami Štatútu a Propozícií MFF ETNOFILM ČADCA 2022 .

 

Informácie

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
tel.: 00 421 41/ 433 12 50
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka festivalu: www.etnofilm.sk
Webová stránka KKS v Čadci: www.kulturnekysuce.sk