Etnofilm 6

V poradí 22. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov ETNOFILM ČADCA 2022 sa skončil v piatok 11. novembra. Grand PRIX - Zlatý Turoň putuje do Českej republiky.

Odborná porota v zložení:  Zuzana Beňušková – predsedníčka, Jadwiga Hučková, Pavel Popelka, Ivo Brachtl, Pavel Borecký a čestný člen poroty Ladislav Volko   u d e l i l a:

 • GRAND PRIX – Zlatý Turoň: Černí Češi / Čierni česi, réžia Martin Muller, Česká republika - za pútavé zobrazenie tematiky migrácie, akulturácie, formovania, straty a znovunachádzania identity a domova
 • STRIEBORNÝ TUROŇ: Un lieu nommé Wahala / miesto zvané wahala, réžia Jürgen Ellinghaus, Nemecko/Togo/Francúzsko - za hlboký dojem dosiahnutý prepojením metódy oral history a naliehavo trpezlivo sprítomňujúcej kamery, odhaľujúci hierarchizáciu spoločnosti a účelové vytváranie tradícií.
 • BRONZOVÝ TUROŇ: Voňavé remeslo, réžia Marek Janičík, Slovensko - za technicky, strihovo aj obsahovo vyvážený portrét remeselníka, vracajúceho sa k tradičným zručnostiam
 • CENA VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve: A dobóháló - kisszerszámos halászat Baján / lov do malých sietí v baji, réžia Judit Dorottya Csorba, Erika Koltay, Maďarsko – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja - za precízny a divácky atraktívny dokument, ktorý je výzvou na udržanie živého kultúrneho dedičstva
  • CENA MARTINA SLIVKU – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi: Ovčiarskou cestou, réžia Ľubomír Viluda/Ivan Kršiak, Slovensko – udeľuje Literárny fond - autorskej dvojici Ľubomírovi Viludovi a Ivanovi Kršiakovi za príkladnú ukážku ako etnografický film dokáže uchovávať a sprístupňovať informácie o zanikajúcej forme tradičného zamestnania
  • ETNOLÓG ZA KAMEROU: TOBAČNI SPOMINI / Spomienky na tabak, réžia Manca Filak, Bulharsko (natáčané), Slovinsko (produkované) - udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska - za etnografický dokument s výrazným sociálnym akcentom, ktorý ukazuje prácu a spôsob života v konkrétnej rodine muslimských Pomakov
  • CENA PRIMÁTORA MESTA ČADCA: Tak je bilo na Sesvete / Kedysi na všetkých svätých, réžia Ljiljana Mandić, Chorvátsko - za zobrazenie súčasnej reality sviatku doplnenej o výpovede pamätníkov a pripomenutie aj zaniknutých zvykov

  MIMORIADNE OCENENIA na návrh medzinárodnej poroty (riaditeľ festivalu a medzinárodná porota môžu na základe štatútu rozhodnúť o udelení ďalších cien):

  • CENA MARIÁNA VESELSKÉHO za zvukové stvárnenie filmu: Ziemia / ZEM, réžia Zuzanna Solakiewicz, Poľsko – za ne-naratívny film, v ktorom sa metaforicky prelína spevná kultúra so skultúrňovaním krajiny s pokusom o prelínanie dominantných rytmov
  • CENA MARIÁNA VESELSKÉHO za hudobnú zložku filmu: Da zakitim mramor cvijećem / OZDOBME MRAMOR KVETMI, réžia: Sara Stijović, Čierna Hora - za upozornenie na archaický zaniknutý jav a umelecký dojem dosiahnutý premyslenou kompozíciou obrazu a štýlovo zosúladeným zvukovým dizajnom
  • Čestné uznanie predsedu festivalu: Yoresh Hakakuim / RAZZUKOVO TETOVANIE, réžia Orit Ofir Ronell, Izrael - za obsahové presahy filmu, ktorý obsiahol pútavý príbeh o nezvyčajnom remesle a dramatických rodinných vzťahoch