Aktuality

Etnofilm Deň 4 DK 4

ĎAKUJEME ...
za spoluprácu, podporu a ústretovosť pri realizácií najstaršieho filmového podujatia na Slovensku. Je potešiteľné, že sa nám spoločne podarilo v mestách Čadca, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou zrealizovať podujatie, ktoré svojim poslaním a zámerom prispieva nielen k rozvoju multikultúrnej výchovy ale i k zvyšovaniu záujmu verejnosti spoznávať a rešpektovať odlišné kultúry, národy a ľudí.
Vďaka nám všetkým bol 22. ročník filmového bienále dokumentárneho filmu nielen miestom filmových dokumentárnych projekcií, ale i dejiskom odborných seminárov, výstav a ďalších sprievodných aktivít, ktoré zvyšujú jeho zmysel a poslanie v 21. storočí. Sme presvedčení, že 22. ročník Medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM ČADCA 2022 začal písať svoju novú históriu, a že prispeje k zviditeľneniu regiónu Kysuce a Žilinského samosprávneho kraja.

Nakoľko je MFF ETNOFILM ČADCA filmové bienále, jeho 23. ročník sa uskutoční v roku 2024. Členovia prípravného výboru prajú všetkým tvorcom dokumentárneho filmu a priaznivcom etnografie veľa tvorivých nápadov a inšpirácií v ich tvorbe. Dovidenia o 2 roky v Čadci na 23. ETNOFILME 2024.

 Realizačný tím 22.MFF ETNOFILM ČADCA 2022

Razzouk Tatto still 3

 

MIMORIADNE OCENENIA na návrh medzinárodnej poroty (riaditeľ festivalu a medzinárodná porota môžu na základe štatútu rozhodnúť o udelení ďalších cien):
ČESTNÉ UZNANIE PREDSEDU FESTIVALU: YORESH HAKAKUIM / RAZZUKOVO TETOVANIE, réžia Orit Ofir Ronell, Izrael - za obsahové presahy filmu, ktorý obsiahol pútavý príbeh o nezvyčajnom remesle a dramatických rodinných vzťahoch.

da zakitim mramor

MIMORIADNE OCENENIA na návrh medzinárodnej poroty (riaditeľ festivalu a medzinárodná porota môžu na základe štatútu rozhodnúť o udelení ďalších cien):
CENA MARIÁNA VESELSKÉHO ZA HUDOBNÚ ZLOŽKU FILMU: DA ZAKITIM MRAMOR CVIJEĆEM / OZDOBME MRAMOR KVETMI, réžia: Sara Stijović, Čierna Hora - za upozornenie na archaický zaniknutý jav a umelecký dojem dosiahnutý premyslenou kompozíciou obrazu a štýlovo zosúladeným zvukovým dizajnom.

ziemia

 

MIMORIADNE OCENENIA na návrh medzinárodnej poroty (riaditeľ festivalu a medzinárodná porota môžu na základe štatútu rozhodnúť o udelení ďalších cien):
CENA MARIÁNA VESELSKÉHO ZA ZVUKOVÉ STVÁRNENIE FILMU: ZIEMIA / ZEM, réžia Zuzanna Solakiewicz, Poľsko – za ne-naratívny film, v ktorom sa metaforicky prelína spevná kultúra so skultúrňovaním krajiny s pokusom o prelínanie dominantných rytmov.

TAK JE BILO NA SESVETE 3

CENA PRIMÁTORA MESTA ČADCA: TAK JE BILO NA SESVETE / KEDYSI NA VŠETKÝCH SVÄTÝCH, réžia Ljiljana Mandić, Chorvátsko - za zobrazenie súčasnej reality sviatku doplnenej o výpovede pamätníkov a pripomenutie aj zaniknutých zvykov.

tobacni spomini

ETNOLÓG ZA KAMEROU: TOBAČNI SPOMINI / SPOMIENKY NA TABAK, réžia Manca Filak, Bulharsko (natáčané), Slovinsko (produkované) - udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska - za etnografický dokument s výrazným sociálnym akcentom, ktorý ukazuje prácu a spôsob života v konkrétnej rodine muslimských Pomakov.

Etnofilm8

CENA MARTINA SLIVKU – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi: OVČIARSKOU CESTOU, réžia Ľubomír Viluda/Ivan Kršiak, Slovensko – udeľuje Literárny fond - autorskej dvojici Ľubomírovi Viludovi a Ivanovi Kršiakovi za príkladnú ukážku ako etnografický film dokáže uchovávať a sprístupňovať informácie o zanikajúcej forme tradičného zamestnania

The cast net

CENA VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve: A DOBÓHÁLÓ - KISSZERSZÁMOS HALÁSZAT BAJÁN / LOV DO MALÝCH SIETÍ V BAJI, réžia Judit Dorottya Csorba, Erika Koltay, Maďarsko – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja - za precízny a divácky atraktívny dokument, ktorý je výzvou na udržanie živého kultúrneho dedičstva.

Etnofilm Deň 4 DK 58

BRONZOVÝ TUROŇ: VOŇAVÉ REMESLO, réžia Marek Janičík, Slovensko - za technicky, strihovo aj obsahovo vyvážený portrét remeselníka, vracajúceho sa k tradičným zručnostiam.