etnofilm1) MIESTO A DÁTUM KONANIA

20. ročník medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM Čadca 2018 sa bude konať v termíne od 20. do 23. novembra 2018 v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

 

2)  POSLANIE  FESTIVALU

ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále venované problematike etnológie, ako aj sociálnej a kultúrnej antropológie v širokom slova zmysle.

 

Hlavným zámerom festivalu je:

 • predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany,
 • podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení,
 • prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie,
 • organizovať na pôde festivalu odborné podujatia.

Etnofilm Čadca 2018 bude venovať mimoriadnu pozornosť filmom o kultúrnej rozmanitosti národov Európy, ktorá je základom európskeho kultúrneho dedičstva.

Na všetky podujatia festivalového programu je vstup voľný.

 

3) PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

a/ Filmy môžu do súťaže prihlásiť tvorcovia, producenti, distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické
osoby.

b/ S prihlásením filmov na festival nie sú spojené žiadne poplatky. Prihlasovanie filmov je bezplatné a rovnako organizátor festivalu neuhrádza poplatky spojené s premietaním filmu.

c/ Prihlasovateľ vyplní bezplatný online prihlasovací formulár umiestnený na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk. Bez kompletne vyplnenej prihlášky, odoslanej najneskôr do 25. mája 2018, nebude film predložený výberovej komisii.

d/ Do medzinárodnej súťaže môžu byť prijaté filmy, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2016 a neboli prihlásené na 19. ročníku Etnofilmu Čadca 2016.

e/ Prihlasovateľ čestne prehlasuje, že je oprávnený prihlásiť film do súťaže a neporušuje tým autorské práva autorov daného filmu. Organizátor nenesie zodpovednosť za možné porušenie práva vyplývajúce z neoprávneného prihlásenia filmov do súťaže.

 

4) POŽIADAVKY PRE PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

Filmy možno prihlasovať do súťaže od 1. februára 2018.

a/ Prihlásením filmu sa rozumie riadne vyplnenie elektronického prihlasovacieho formulára a jeho odoslanie najneskôr do 25. mája 2018.

b/ Film je možné dodať organizátorovi prostredníctvom video linku (cez napr. VIMEO, YouTube a iné video kanály, v prípade zabezpečeného filmu nezabudnite uviesť heslo) alebo zaslaním aj na DVD na adresu: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 50, Čadca 022 01. Prípadnú textovú informáciu pre organizátora o spôsobe odoslania filmu je možné zaslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

c/ K prihlásenému filmu je potrebné dodať dialógovú listinu v slovenskej alebo anglickej jazykovej verzii nahratím v rámci prihlasovacieho formulára.

d/ V rámci elektronického prihlasovacieho formulára je potrebné zaslať tieto propagačné materiály: synopsa, informácie o režisérovi/filmografia, 1 fotografia režiséra, 3 fotografie z filmu.

e/ Technické požiadavky na prihlásené filmy: video súbory v odporúčanom projekčnom formáte HD 1080p, codec H.264 alebo X264, H.265, kontajner mpg, mpg2, mp4, mov, wmv.

f/ Prihlásený film organizátor použije počas festivalu pre potreby filmovej projekcie a po skončení festivalu ho zaradí do archívu festivalu Etnofilm Čadca za účelom dokumentácie a prípadného využitia výhradne na nekomerčné účely (výskum, vzdelávanie, pofestivalové prehliadky filmov).

g/ Nesplnenie uvedených požiadaviek oprávňuje organizátora k nezaradeniu filmu do súťaže.

 

5) VÝBER FILMOV DO HLAVNEJ SÚŤAŽE

O prijatí filmov do hlavnej súťaže festivalu rozhoduje výberová komisia. Členov výberovej komisie nominuje Prípravný výbor festivalu. Každý prihlasovateľ bude najneskôr do 15. augusta 2018 elektronickou poštou oboznámený s rozhodnutím Výberovej komisie. Výsledky výberu budú zverejnené aj na stránke festivalu: www.etnofilm.sk. Filmy, ktoré postúpili do hlavnej súťaže, budú odpremietané v rámci aktuálneho ročníka festivalu. Výberová komisia je oprávnená nezaradiť do hlavnej súťaže film, ktorý svojou technickou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá štatútu festivalu a jeho poslaniu.

 

6)  MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

Filmy zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí medzinárodná porota menovaná Prípravným výborom festivalu, ktorá rozhoduje o udelení ocenení. Má päť členov, osobnosti z oblasti filmu, etnológie a novinárskej obce. Porota môže udeliť jedno alebo niekoľko čestných uznaní alebo cenu neudeliť. Rozhodnutia poroty sú definitívne.

Dokumentárne filmy so zameraním na etnológiu, sociálnu a kultúrnu antropológiu, ktoré postúpili do hlavnej súťaže festivalu, budú súťažiť o nasledovné ocenenia:

Zlatý turoň - GRAND PRIX
Strieborný turoň
Bronzový turoň
Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond
Cena riaditeľky festivalu - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Cena „Slováci vo svete“ - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí – udeľuje primátor mesta Čadca
Cena „Etnológ za kamerou“ - udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska
Cena za najlepší český film - udeľuje veľvyslanectvo ČR
Cena Slovenského filmového ústavu
Cena študentskej poroty - udeľuje študentská porota - Kysucká kultúrna nadácia

Ocenení tvorcovia majú právo uviesť údaj o získanom ocenení v záverečných titulkoch svojho filmu.

 

7) OSOBNÁ ÚČASŤ NA FESTIVALE

Prihlášky osobnej účasti zašlite festivalovému sekretariátu elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 10. októbra 2018.

 

8) PROPAGÁCIA

Prihlasovateľ dáva organizátorovi festivalu súhlas na bezplatné použitie úryvku súťažného filmu v dĺžke do 3 minút, ako aj fotografií s cieľom propagácie filmu a festivalu v elektronických a printových médiách, vrátane festivalového katalógu.

 

9) TERMÍNY

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE:
Kompletný materiál pre prihlásenie do súťaže musí byť odoslaný prostredníctvom online prihlasovacieho formulára do 25. mája 2018. Prípadnú textovú informáciu pre organizátora je možné zaslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

SÚŤAŽ:
Rozhodnutia Výberovej komisie o tom, ktoré filmy postupujú do hlavnej súťaže, budú prihlasovateľom oznámené elektronickou poštou do 15. augusta 2018 a zverejnené na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk.

OSOBNÁ ÚČASŤ:
Osobnú účasť na festivale je potrebné organizátorovi festivalu oznámiť do 10. októbra 2018 elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

10) ZASIELANIE

Náklady na prepravu a poistné spojené s prípadným dodaním materiálov festivalu v plnej miere hradí prihlasovateľ. Týka sa to aj sprievodných nákladov, najmä colných poplatkov.

 

11) SÚHLAS

Prihlásenie filmu na festival znamená súhlas so všetkým ustanoveniami tohto Štatútu.

Slovenská i anglická verzia tohto Štatútu sú rovnocenné.

V prípade nejasností výkladu textu Štatútu je záväzné jeho slovenské znenie. Sťažnosti a spory, ktoré sa môžu v procese prípravy a priebehu festivalu vyskytnúť, rieši s konečnou platnosťou riaditeľka festivalu.

 

12) ORGANIZÁCIA FESTIVALU

Organizáciu festivalu riadi prípravný výbor, na čele ktorého je riaditeľka festivalu. Výbor zodpovedá za prijatie filmov do súťaže a celkovú organizáciu podujatia, ako aj za zloženie výberovej komisie a medzinárodnej poroty.

Hlavní organizátori festivalu:

 • Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Mesto Čadca

Spoluorganizátori festivalu:

Akadémia umení Banská Bystrica, Dom kultúry v Čadci, Kysucká kultúrna nadácia, Literárny fond, Národopisná spoločnosť Slovenska, Slovenské národné múzeum, Slovenský filmový ústav, Slovenský filmový zväz, Slovenský ľudový umelecký kolektív Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava - Katedra etnológie a muzeológie, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra - Katedra etnológie a folkloristiky.

Partneri festivalu:

Veľvyslanectvo Českej republiky, Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci a Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

 

ETNOFILM ČADCA 2016   -   K a l e n d á r

 • 25. máj 2018 Uzávierka pre prihlásenie filmu
 • 15. august 2018 Oznámenie o rozhodnutí výberovej komisie
 • 10. október 2018 Uzávierka pre prihlášku osobnej účasti tvorcov
 • 20.- 23. november 2018 20. ročník MFF ETNOFILM Čadca 2018


ADRESY:

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: 00 421 41/ 433 12 50
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Produkcia festivalu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 00421 908 275 714

Webová stránka festivalu: www.etnofilm.sk

Webová stránka KKS v Čadci: www.kultura.e-kysuce.sk