etnofilm1) MIESTO A DÁTUM KONANIA
19. ročník medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2016  sa bude konať od 18. do 21. októbra 2016 v Kysuckom kultúrnom  stredisku v Čadci a v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

 

2)  POSLANIE  FESTIVALU
ETNOFILM Čadca je medzinárodné  filmové bienále venované problematike etnológie, ako aj sociálnej a kultúrnej  antropológie v širokom slova zmysle.

Hlavným zámerom festivalu je:

  • predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva  a  zvýšiť povedomie  širokej verejnosti, filmárov a médií  o potrebe jej ochrany,
  • podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení,
  • prispieť k rozvoju slovenskej filmovej  tvorby v oblasti vizuálnej antropológie,
  • organizovať na pôde festivalu odborné podujatia.

Etnofilm Čadca 2016 bude venovať mimoriadnu pozornosť filmom o kultúrnej rozmanitosti národov Európy, ktorá je základom európskeho kultúrneho dedičstva.

 

3) PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

a/ Filmy  môžu do súťaže prihlásiť tvorcovia, producenti,  distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické
    osoby.
b/ Prihlasovateľ  kompletne vyplní  a podpíše prihlášku filmu do súťaže.

c/ Prijímajú sa diela na nosičoch  DVD.

d/ Do súťaže možno prihlásiť  dokumentárne filmy, ktoré boli vyrobené od roku 2014 a neboli
    prihlásené na 18. ročníku Etnofilmu Čadca 2014.

e/ Filmy na nosičoch DVD s vyplnenou a podpísanou prihláškou filmu do súťaže a komentárom je   
    potrebné  odoslať do 16. mája 2016 na adresu: Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF
    v Nitre,  Mgr. Miriama Bošelová, Hodžova 1, 949 74  Nitra s označením ETNOFILM ČADCA    
    2016.

f/ Dokumentáciu v elektronickej podobe je potrebné zaslať do 16. mája 2016 produkcii festivalu  na   
    adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 908 399 983.

4) PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

Filmy možno prihlasovať do súťaže od 1. februára 2016. Kompletný materiál pre prihlásenie do súťaže musí obsahovať:

a/  Kópiu prihlasovaného filmu na DVD (zaslať poštou).
b/  Kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku filmu do súťaže ( originál poštou, kópiu e-mailom).
c/  Anotáciu prihlasovaného filmu  (max. 5-7  riadkov, zaslať e-mailom).
d/  Fotografie: 3 zábery z filmu + fotografia režiséra  (zaslať e-mailom).
e/  Krátky životopis a filmografiu režiséra (max. 5-7 riadkov, zaslať e-mailom).
f/   Kompletnú komentárovú alebo dialógovú listinu v jazyku slovenskom, alebo anglickom (vytlačenú  
     zaslať poštou).

Prihlásený film na DVD sa prihlasovateľovi nevracia. Organizátor  použije nosič DVD počas  festivalu s cieľom filmovej projekcie a po skončení festivalu ho zaradí do archívu  festivalu     Etnofilm Čadca za účelom dokumentácie a prípadného využitia výhradne na nekomerčné účely  (výskum, vzdelávanie, pofestivalové prehliadky filmov).

5) PREDVÝBER

O filmoch, ktoré sa zúčastnia na festivalovej súťaži,  rozhoduje výberová komisia. Členov výberovej komisie nominuje prípravný výbor festivalu. Každý prihlasovateľ bude najneskôr do 31. júla 2016  mailom oboznámený s rozhodnutím Výberovej komisie. Toto bude zverejnené aj na stránke festivalu: www.etnofilm.sk

6)  MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

Dokumentárne filmy so zameraním na etnológiu, sociálnu a kultúrnu antropológiu  budú súťažiť o nasledovné ocenenia:

Zlatý turoň  - GRAND PRIX
Strieborný turoň   
Bronzový turoň
Cena VIA EUROPA – za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve
Cena Martina Slivku – za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi (udeľuje Literárny fond)               
Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja                    
Cena riaditeľky festivalu
Cena primátora mesta Čadca      
Cena Matice slovenskej – za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí (udeľuje sa tvorcovi žijúcemu mimo územia SR)                                            
Cena  Národopisnej spoločnosti  Slovenska „Etnológ za kamerou“
Cena Kysuckej kultúrnej nadácie  - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Cena za najlepší český film – udeľuje Veľvyslanectvo ČR
Cena Slovenského filmového ústavu
Cena Klubu filmových novinárov
Cena študentskej poroty

Ocenení tvorcovia  majú právo uviesť údaj o získanom ocenení v záverečných titulkoch svojho filmu.


7)  MEDZINÁRODNÁ POROTA

Medzinárodnú porotu menuje Prípravný výbor. Porota zodpovedá za  udelenie ocenení. Má päť členov: osobnosti z oblasti etnológie, filmu a novinárskej obce. Rozhodnutia poroty sú definitívne. Porota si vyhradzuje právo udeliť jedno alebo niekoľko čestných uznaní alebo cenu neudeliť.


8) OSOBNÁ ÚČASŤ NA FESTIVALE

Prihlášky osobnej účasti zašlite festivalovému sekretariátu na adresu Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 50, 022 01  Čadca, alebo elektronicky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., a to najneskôr do 31. augusta 2016. Akreditovaní účastníci získajú festivalovú dokumentáciu, vrátane festivalového katalógu a budú mať prístup na festivalové podujatia.

9) PROPAGÁCIA

Prihlasovateľ dáva  organizátorovi festivalu  súhlas na  bezplatné použitie úryvku  súťažného filmu v dĺžke do 3 minút, ako aj fotografií s cieľom  propagácie filmu a festivalu v elektronických a printových médiách, vrátane festivalového katalógu.

10)  TERMÍNY

PREDVÝBER:
Kompletný materiál pre prihlásenie do súťaže musí byť odoslaný do 16. mája 2016. Film na DVD, vyplnenú prihlášku a komentárovú listinu zašlite poštou na  adresu:

Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Mgr. Miriama Bošelová, s označením ETNOFILM ČADCA 2016.

Materiály v elektronickej verzii zašlite na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 908 399 983.

SÚŤAŽ:
Rozhodnutia Výberovej komisie o tom, ktoré filmy sa zúčastnia na hlavnej súťaži, budú prihlasovateľom oznámené elektronickou poštou do 31. júla 2016 a zverejnené na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk.

Osobnú účasť na festivale je potrebné organizátorovi festivalu oznámiť do 31. augusta 2016 na adrese Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 50, 022 01  Čadca, alebo elektronicky na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

11)  ZASIELANIE

Náklady na prepravu a poistné  spojené s dodaním materiálov festivalu v plnej miere hradí prihlasovateľ. Týka sa to aj sprievodných nákladov, najmä colných poplatkov.

12)  SÚHLAS

Prihlasovateľ  sa svojím podpisom na programovej prihláške zaväzuje rešpektovať všetky ustanovenia tohto Štatútu.

Slovenská i anglická verzia tohto Štatútu sú rovnocenné.

V prípade nejasností výkladu textu Štatútu je záväzné jeho slovenské znenie. Sťažnosti a spory, ktoré sa môžu v priebehu festivalu vyskytnúť, rieši s konečnou platnosťou riaditeľka  festivalu.

13)  ORGANIZÁCIA FESTIVALU

Organizáciu festivalu riadi prípravný výbor, na čele ktorého je riaditeľka festivalu. Výbor zodpovedá za prijatie filmov do súťaže a celkovú organizáciu podujatia, ako aj  za zloženie výberovej komisie a medzinárodnej poroty.

Hlavní organizátori 19. ročníka Etnofilmu Čadca 2016: Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Mesto Čadca.

Spoluorganizátori festivalu:
Slovenský filmový ústav, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava,  Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, Slovenské národné múzeum v Martine, Národopisná spoločnosť Slovenska, Literárny fond, Krajanské múzeum Matice slovenskej Martin, Slovenský filmový zväz, Univerzitná knižnica v Bratislave, Kysucká kultúrna nadácia, Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
 

Partner festivalu: Veľvyslanectvo Českej republiky.  


ETNOFILM ČADCA 2016   -   K a l e n d á r


16. máj 2016 Uzávierka prihlášok, dokumentácie  a DVD  

31. júl  2016 Oznámenie o rozhodnutí výberovej komisie  

31. august  2016 Uzávierka pre prihlášku osobnej účasti tvorcov

18. – 21. október 2016 19. ročník Etnofilmu  Čadca 2016


ADRESY:

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: + 421 41/ 433 12 50,  53                                                           
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
Mgr. Miriama Bošelová – produkčná festivalu
ETNOFILM ČADCA 2016
Hodžova 1
949 74  Nitra

Produkcia festivalu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: +421 908 399 983.

Webová stránka festivalu: www.etnofilm.sk

Webová stránka KKS v Čadci: www.kultura.e-kysuce.sk