etnofilm1) MIESTO A DÁTUM KONANIA

21. ročník medzinárodného filmového festivalu ETNOFILM Čadca 2020 sa bude konať od 20. do 23. októbra 2020 v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

 

2)  POSLANIE  FESTIVALU

ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, etnologického filmu. Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v  komplexnosti a zložitosti  meniaceho sa sveta i spôsobu života. 

 

Hlavným zámerom festivalu je:

 • predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany,
 • podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení,
 • prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie,
 • organizovať na pôde festivalu odborné podujatia.

Etnofilm Čadca 2020 bude venovať mimoriadnu pozornosť filmom o kultúrnej rozmanitosti národov Európy, ktorá je základom európskeho kultúrneho dedičstva.

Na všetky podujatia festivalového programu je vstup voľný.

 

 

3) PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

a/ Filmy môžu do súťaže prihlásiť tvorcovia, producenti, distribútori - inštitúcie, ako aj fyzické osoby.

b/ S prihlásením filmov na festival nie sú spojené žiadne poplatky. Prihlasovanie filmov je bezplatné a rovnako organizátor festivalu neuhrádza poplatky spojené s premietaním filmu.

c/ Prihlasovateľ kompletne vyplní bezplatný online prihlasovací formulár umiestnený na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk a odošle ho najneskôr do 15. mája 2020, aby film mohol byť predložený výberovej komisii.

d/ Do medzinárodnej súťaže môžu byť prijaté filmy, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2018 a neboli prihlásené na 20. ročníku Etnofilmu Čadca 2018.

e/ Prihlasovateľ čestne prehlasuje, že je oprávnený prihlásiť film do súťaže a neporušuje tým autorské práva autorov daného filmu. Organizátor nenesie zodpovednosť za možné porušenie práva vyplývajúce z neoprávneného prihlásenia filmov do súťaže.

 

 

4) POŽIADAVKY PRE PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

Filmy možno prihlasovať do súťaže od 1. februára 2020.

a/ Prihlásením filmu sa rozumie riadne vyplnenie elektronického prihlasovacieho formulára a jeho odoslanie najneskôr do 15. mája 2020.

b/ Film je možné dodať organizátorovi prostredníctvom video linku (cez napr. VIMEO, YouTube a iné video kanály, v prípade zabezpečeného filmu nezabudnite uviesť heslo) alebo výnimočne zaslaním aj na DVD na adresu: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 50, Čadca 022 01. O zaslaní DVD treba organizátora informovať e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

c/ K prihlásenému filmu je potrebné dodať dialógovú listinu v slovenskej alebo anglickej jazykovej verzii nahratím v rámci prihlasovacieho formulára.

d/ V rámci elektronického prihlasovacieho formulára je potrebné zaslať tieto propagačné materiály: synopsa, informácie o režisérovi/filmografia, 1 fotografia režiséra, 3 fotografie z filmu.

e/ Technické požiadavky na prihlásené filmy: video súbory v odporúčanom projekčnom formáte HD 1080p, codec H.264 alebo X264, H.265, kontajner mpg, mpg2, mp4, mov, wmv.

f/ Prihlásený film organizátor použije počas festivalu pre potreby filmovej projekcie a po skončení festivalu ho zaradí do archívu festivalu Etnofilm Čadca za účelom dokumentácie a prípadného využitia výhradne na nekomerčné účely (výskum, vzdelávanie, pofestivalové prehliadky filmov).

g/ Nesplnenie uvedených požiadaviek oprávňuje organizátora k nezaradeniu filmu do súťaže.

h/ Zaregistrovanie vyplneného prihlasovacieho formulára so všetkými potrebnými prílohami organizátor potvrdí prihlasovateľovi. V prípade, že prihlasovateľ nedostane potvrdenie registrácie e-mailom do 7 dní od odoslania formulára, odporúčame prihlasovateľovi kontaktovať organizátora na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

5) VÝBER FILMOV DO HLAVNEJ SÚŤAŽE

O prijatí filmov do hlavnej súťaže festivalu rozhoduje výberová komisia. Členov výberovej komisie nominuje Prípravný výbor festivalu. Každý prihlasovateľ bude najneskôr do 31. júla 2020 elektronickou poštou oboznámený s rozhodnutím Výberovej komisie. Výsledky výberu budú zverejnené aj na webovej stránke festivalu: www.etnofilm.sk. Filmy, ktoré postúpili do hlavnej súťaže, budú odpremietané v rámci aktuálneho ročníka festivalu. Výberová komisia je oprávnená nezaradiť do hlavnej súťaže film, ktorý svojou technickou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá štatútu festivalu a jeho poslaniu.

 

6)  MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ

Filmy zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí medzinárodná porota menovaná Prípravným výborom festivalu, ktorá rozhoduje o udelení ocenení. Má päť členov, osobnosti z oblasti filmu, etnológie a novinárskej obce. Porota môže udeliť jedno alebo niekoľko čestných uznaní alebo cenu neudeliť. Rozhodnutia poroty sú definitívne.

Dokumentárne filmy na témy z oblasti dokumentárnej etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie, ktoré postúpili do hlavnej súťaže festivalu, budú súťažiť o nasledovné ocenenia:

Zlatý turoň - GRAND PRIX
Strieborný turoň
Bronzový turoň
Cena VIA EUROPA - za najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve – udeľuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Cena Martina Slivku - za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi - udeľuje Literárny fond
Cena riaditeľky festivalu - za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Cena „Slováci vo svete“ - za najlepší film o živote Slovákov v zahraničí – udeľuje primátor mesta Čadca
Cena „Etnológ za kamerou“ - udeľuje Národopisná spoločnosť Slovenska
Cena za najlepší český film - udeľuje veľvyslanectvo ČR
Cena študentskej poroty - udeľuje študentská porota

Ocenení tvorcovia majú právo uviesť údaj o získanom ocenení v záverečných titulkoch svojho filmu.

 

7) OSOBNÁ ÚČASŤ NA FESTIVALE

Prihlášky osobnej účasti zašlite festivalovému sekretariátu elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 10. septembra 2020.

 

8) PROPAGÁCIA

Prihlasovateľ dáva organizátorovi festivalu súhlas na bezplatné použitie úryvku súťažného filmu v dĺžke do 3 minút, ako aj fotografií s cieľom propagácie filmu a festivalu v elektronických a printových médiách, vrátane festivalového katalógu.

9) TERMÍNY

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE:
Kompletný materiál pre prihlásenie do súťaže musí byť odoslaný prostredníctvom online prihlasovacieho formulára do 15. mája 2020. Prípadnú textovú informáciu pre organizátora treba zaslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SÚŤAŽ:
Rozhodnutia Výberovej komisie o tom, ktoré filmy postupujú do hlavnej súťaže, budú prihlasovateľom oznámené elektronickou poštou do 31. júla 2020 a zverejnené na webovej stránke festivalu www.etnofilm.sk.

OSOBNÁ ÚČASŤ:
Osobnú účasť na festivale je potrebné organizátorovi festivalu oznámiť do 10. septembra 2020 elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

10) ZASIELANIE

Náklady na prepravu a poistné spojené s prípadným dodaním materiálov festivalu v plnej miere hradí prihlasovateľ. Týka sa to aj sprievodných nákladov, najmä colných poplatkov.

 

11) SÚHLAS

Prihlásenie filmu na festival znamená súhlas so všetkým ustanoveniami tohto Štatútu.

Slovenská i anglická verzia tohto Štatútu sú rovnocenné.

V prípade nejasností výkladu textu Štatútu je záväzné jeho slovenské znenie. Sťažnosti a spory, ktoré sa môžu v procese prípravy a priebehu festivalu vyskytnúť, rieši s konečnou platnosťou riaditeľka festivalu.

 

12) ORGANIZÁCIA FESTIVALU

Organizáciu festivalu riadi prípravný výbor, na čele ktorého je riaditeľka festivalu. Výbor zodpovedá za prijatie filmov do súťaže a celkovú organizáciu podujatia, ako aj za zloženie výberovej komisie a medzinárodnej poroty.

Hlavní organizátori festivalu:

 • Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Mesto Čadca

Spoluorganizátori festivalu:
Slovenský filmový ústav, Slovenský filmový zväz, Literárny fond, Slovenské národné múzeum, Dom kultúry v Čadci, Kysucká kultúrna nadácia

 

Partneri festivalu:

Akadémia umení Banská Bystrica, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra - Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Národopisná spoločnosť Slovenska, Veľvyslanectvo Českej republiky, Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, Záhorské múzeum v Skalici, Západoslovenské múzeum v Trnave, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

 

ETNOFILM ČADCA 2020   -   K a l e n d á r

 • 15. máj 2020 - Uzávierka pre prihlásenie filmu
 • 31. júl 2020 - Oznámenie o rozhodnutí výberovej komisie
 • 10. september 2020 - Uzávierka pre prihlášku osobnej účasti
 • 20.- 23. október 2020 - 21. ročník MFF ETNOFILM Čadca 2020


ADRESY:

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca
tel.: 00 421 41/ 433 12 50
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Produkcia festivalu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 00 421 41/ 433 12 50
Webová stránka festivalu: www.etnofilm.sk
Webová stránka KKS v Čadci: www.kulturnekysuce.sk